Etik & regler

1: Almene bestemmelser

1.1 Etikreglerne er bindende for alle behandlere, klienterne måtte møde i forbindelse med behandling på Smerteklinikken.

1.2 Smerteklinikken arbejder for at fremme klientens personlige og psykiske udvikling og sundhed. Hensynet til og respekten for klienten går forud for Smerteklinikkens egne forretningsmæssige interesser.

1.3 Smerteklinikken er bevidst om det individuelle og samfundsmæssige etiske ansvar, faget indebærer. Et ansvar, der omfatter, at Smerteklinikken i sin position som behandler, terapeut, underviser, vejleder, formidler eller lignende kan have afgørende indflydelse på andre menneskers liv.

1.4 Smerteklinikken er opmærksom på og undgår personlige, sociale, organisatoriske, finansielle eller politiske situationer, der kan lede til misbrug af faget og positionen.

1.5 Smerteklinikken tager i alle former for arbejdsforhold ansvar for kvaliteten og konsekvenserne af sit arbejde.

1.6 Smerteklinikken er opmærksom på at færdes med agtsomhed i forhold til at være repræsentant for sit fag, også uden for den direkte klient / terapeutrelation.

2: Forhold til klienten - Relationelt ansvar

2.1 Smerteklinikken må ikke udnytte sin stilling som terapeut og det terapeutiske tillidsforhold til skade for klienten eller udnytte klientens ressourcer til egne formål eller interesser.

2.1.1 Seksuel omgang mellem behandler og klient må ikke forekomme.

2.1.2 Personlig og forretningsmæssig tilknytning til en klient, ud over den primære faglige relation, bør undgås.

2.1.3 Smerteklinikken henviser sine klienter til anden behandling, når terapeuten ikke er fagligt kvalificeret til at arbejde med de problemer, klienten beskriver. Eller det vurderes at klienten ikke forventes at være modtagelig for Smerteklinikkens tilbudte behandlingsformer.

2.1.4 Smerteklinikken skal oplyse klienten om, hvorvidt det er muligt at få hjælp af det offentlige eller af private hjælpeorganisationer uden eller med ringe udgift for klienten.

2.1.5 Har Smerteklinikken påbegyndt en terapi, er terapeuten ansvarlig for, at denne afsluttes på en fagligt forsvarlig måde, evt. ved viderehenvisning til en anden kvalificeret behandling.

3: Tavshedspligt

3.2 Smerteklinikken har med de undtagelser, der følger af lovgivningen, tavshedspligt vedrørende alle personlige forhold erfaret under terapien.

3.2.1 Fremkommer der oplysninger i terapien om personer under 18 år eller andre umyndige, der giver grund til at antage, at pågældende udsættes for vanrøgt, seksuelle krænkelser eller anden nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer pågældendes sundhed eller udvikling i fare, har Smerteklinikken pligt til at underrette de sociale myndigheder i barnets eller den umyndiges opholdskommune.

3.2.2 Ved gruppeterapi: Smerteklinikken må indskærpe, at deltagere i gruppeterapi iagttager tavshedspligt.

3.2.3 Ved supervision: Smerteklinikken må indskærpe, at supervisor og andre deltagere i supervision iagttager tavshedspligt.

4: Videregivelse af oplysninger

4.3 Videregivelse af oplysninger kræver samtykke fra klienten, medmindre der foreligger en udtrykkelig undtagelse eller en lovmæssig forpligtelse.

4.3.1 Samtykke skal foreligge skriftligt og angive, hvilke typer oplysninger der må videregives til hvem og til hvilket formål.

4.3.2 Samtykket kan altid tilbagekaldes og bortfalder efter 1 år fra påtegning af klienten.

4.3.3 Smerteklinikken kan videregive oplysninger, såfremt det sker til varetagelse af offentlige eller private interesser, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelsen, herunder hensyntagen til den, oplysningerne angår. I et sådant tilfælde skal klienten informeres om de oplysninger, der videregives.

5:Datahåndtering

5.4 Opbevaring af journaler, skriftlige aktstykker, optagelser, mailkorrespondance etc. foregår forsvarligt med henblik på at forebygge misbrug af materialet og skal følge Datatilsynets regler.

6: Formidling

6.1 Smerteklinikken er bevidst om det individuelle og samfundsmæssige etiske ansvar, der er forbundet med formidling af de tilbudte behandlingsformer. Ansvaret omhandler alle former for formidling, annoncering, artikler, udtalelser til pressen, online medier, sociale medier etc.

6.2 Når psykoterapi, Hypnoterapi og smertebehandling som faglig disciplin og ydelse præsenteres, gøres dette først og fremmest for at hjælpe klienter, studerende eller andre interessenter med at tage et velbegrundet valg – egen økonomisk vinding kommer i anden række.

6.3 Smerteklinikken oplyser klart og tydeligt, hvilke kvalifikationer, uddannelser og ekspertise klinikkens behandlere har, i forbindelse med visitationen.

6.4 Smerteklinikken beskriver smertebehandling som en professionel og faglig diciplin og tilbyder terapi, produkter og uddannelser så tydeligt og objektivt som muligt. Overfladisk, urigtig, sensationspræget eller overdreven kommunikation undgås.

6.5 Såfremt psykoterapi og hypnoterapi formidles i sammenhæng med andre færdigheder eller produkter, tydelig- gøres forskellen.

7: Faglig standard

7.1 Som en del af det danske alternative behandlingsmiljø har Smerteklinikken et ansvar over for sig selv, faget, klienter, offentligheden og kollegaer for at holde sig fagligt ajour. Det gælder både almenfagligt og inden for Smerteklinikkens metodeområde/speciale, gennem eksempelvis egenterapi, supervision, deltagelse i faglige kurser og uddannelse

7.2 Smerteklinikken udbyder kun terapi, behandling undervisning og træning inden for metoder og tilgange, som klinikkens behandlere er trænet i og har erfaring med.

7.3 Hvis en medarbejder på Smerteklinikken har personlige problemer, der hæmmer vedkommendes arbejde med klienter, skal Smerteklinikken søge for professionel hjælp til at løse problemerne for pågældende behandler. Så længe en given behandlers personlige udfordringer er af en sådan karakter, at problemerne kan hæmme vedkommendes arbejde med klienter, vil pågældende behandler ikke påtage sig klient relaterede arbejdsopgaver.

7.4 Som en del af det danske alternative behandlingsmiljø forpligter Smerteklinikken sig til at modtage regelmæssig supervision af sit virke som alternativ behandler.

Januar 2017 - SmerteKlinikken